S
Header
کد خبر : 63839

با هم قوی می‌شویم

سرویس اخبار
قدرت واژه ای اســت که با زندگی پیوند خورده اســت. زنده کســی اســت که توان حرکت و انجــام کارهایــش را دارد و مــرده چنیــن توانــی نــدارد. فرق جامعه زنــده و مرده نیز در همین است. جامعه زنده می تواند کارهایی را اراده کند و انجام دهد و جامعه مرده فاقد این توان اســت. فــرد زنــده علایم حیاتــی دارد و به خطــر افتــادن ایــن علایم، وضع آن فــرد را بحرانی می کند. اما علایم حیاتی یک جامعه چیست؟ چگونه می توان دریافت جامعه دچار بحران است یا در شرایط عادی به سر میبرد؟
شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 12:24
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر
با هم قوی می‌شویم قدرت واژه ای اســت که با زندگی پیوند خورده اســت. زنده کســی اســت که توان حرکت و انجــام کارهایــش را دارد و مــرده چنیــن توانــی نــدارد. فرق جامعه زنــده و مرده نیز در همین است. جامعه زنده می تواند کارهایی را اراده کند و انجام دهد و جامعه مرده فاقد این توان اســت. فــرد زنــده علایم حیاتــی دارد و به خطــر افتــادن ایــن علایم، وضع آن فــرد را بحرانی می کند. اما علایم حیاتی یک جامعه چیست؟ چگونه می توان دریافت جامعه دچار بحران است یا در شرایط عادی به سر میبرد؟ http://Media.nvhelal.ir//Image/2020/02/202002105424415090_Thum.jpg با,هم,قوی,می‌شویم nvhelal

به نظر می رسد مهمترین ویژگی حیات جامعه این است که چگونه ساز وکار انتخاب و اراده آن عمل می کند. قدرت اجتماعی که نتیجه آن قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت است در پی تجمیع خواست عمومی محقق می شود. یعنی نخست خواست و هدفی از سوی جامعه مهم تلقی می شود بعد از آن، دست یافتن به این هدف به یک نیاز تبدیل می شود، سپس اقدام برای پی جویی آن آغاز می شود. پس مرحله نخست این است که افراد یک جمع در یک خواسته به توافق برسند . در خواستن یک موضو ع یا هدف به نقطه مشترک برسند. شیوه مفاهمه را بدانند و نتیجه را دنبال کنند.

جامعــه مــا چگونــه بــه خواســت عمومــی می رســد و چگونــه بــه ایــن خواســت جامــه عمــل می پوشاند و برای تحقق آن چه می کند؟ انتخابات مهمترین مظهر و محل تجلی خواست جامعه است. اما تنها مظهر نیست. حضور در مراسم ها و اشترا ک نظر در کاری یا موضوعی نیز محل تجلی اراده ها و خواست هاست. روزهای گذشته مظهر حضور مردم و محل تجلی خواســت های آنان بود. حضور در مراســم تشــییع شــهید حاج قاســم ســلیمانی و همراهان مجاهدش در شهرهای مختلف کشور، حضور در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه، حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی  از این نمونه هاست که اراده عمومی را متجلی می کند.  علاوه  بر این ها بروز عمومی احساســات نیز نشــان دهنده میل و خواســت عمومی اســت. در ماجرای ســقوط هواپیمای مســافربری نیز احساســات عمومی جامعه برانگیخته شــد. این تاســف و تاثر عمومی نیز نشــانه خواســت عمومی و اراده جمعی در اهمیت امنیت و حفظ سلامت و جان هموطنان است. موضوعی مهم که چنان که مسئولان مربوط اعلام کرده اند باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

قدرتمند شدن یک کشور را به همین توجه و استفاده از مظاهر اراده گروهی مردم است. اگر خواست عمومی درست شکل بگیرد و درست در مجرای تصمیم گیری و اعمال قدرت قرار گیرد توانایی و اقتدار حاکمیت پدید می آید. اگر غیر از این باشد از قدرت حا کمیت کاسته می شود . اگر جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانسته به رغم همه فشارها و دسیسه ها و دشمنی ها استوار بماند ناشی از این قدرت درونی است. ناشی از تجمیع اراده مردم و دانستن خواست مردم و پیگیری اراده آنان است. اگر این افتدار حفظ شود نتایج مبارکی برای این کشور خواهد داشت.  

قوی شدن به همین معناست؛ یعنی سوق دادن و تجمیع اراده مردم بر خواست ها و اهداف مشخص و مشترک و تلاش و برنامه ریزی برای حصول نتیجه.

بیانیه گام دوم که شماره 52 مهر و ماه را به بررسی آن از ابعاد گونا گون اختصاص داده ایم بر همین موضوع تاکید دارد که چگونه قوی شــویم. اولا قوی شــدن را در دســترس می داند ثانیــا آن را ضــروری می شمارد. مهمتریــن رکن قوی شــدن حضور مــردم در صحنه و تدارک حضور آگاهانه است.

 

دکتر یاسر احمدوند

معاون فرهنگی و امور آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر

کلمه نخست، شماره 52 ماهنامه مهر و ماه

 

 

2/29/2020 12:24:00 PM
آخرین اخبار